ESPACIO RECOVECO chay' brand neutral 'ej mup vIchIDmeH, Qatlh Qu' qach DeSDu' rap poH
  • #Espacios&Volúmenes
  • #Minimalismo
  • #Versatilidad
  • #Espacios&Volúmenes
  • #Minimalismo
  • #Versatilidad
ESPACIO RECOVECO

chay' brand neutral 'ej mup vIchIDmeH, Qatlh Qu' qach DeSDu' rap poH

SuvrupDI’ Recoveco, wanI’ logh Sam neH Madrid, Letras yoS lojmIt poSmoH, qaD Fandom ta’ ‘oH: wey vIchIDmeH, Qatlh Qu’ ‘e’ yap Hoch bIquv logh wanI’ host ‘ach mup ‘ej yay’ DeSDu’ poH rap vutmeH SoH? qaD laj ‘ej mIn pat mIp chup cha’ ghel poHmey QamchoHmo’ jIblIj Hoch tlhegh. ‘ej ta’ Fandom. qaStaHvIS yopwaH bID poH, ‘oH moj: reH nuQlu’mo’ ‘ej qIy’amo wanI’ pa’ Madrid wa’.

jInmol Recoveco wey qach: wanI' logh Madrid Category Branding. Web.
Fecha 2016
Logotipo de Agencia Fandom

chu' wanI' logh neH madrid

qaStaHvIS tIq Madrid, qaStaHvIS barrio jan Letras, QInvam Daq nuqDaq ngach chaH España ‘ej De”e’ ‘op ‘ach potlh HochDaq (Prado, Thyssen, Reina Sofía). Recoveco logh, venue Hoch bIquv pa’ 2016 SIQ wanI’ lan ghotvam’e’. chu’ wey chenmoH, Qap . Fandom je tlha’ qaD qem raSDaq Qup wey: mup ‘ej DeSDu’ poH yap Hoch bIquv host chu’ wey, jang ‘e’ wey ‘ej ngoD.

muq 'ej chIm

Recoveco Degh ‘ej pat, HIjmeH muq ‘ej QuQ ‘e’ nIv’e’ qaStaHvIS Sam neH botlh Madrid je ‘e’ SuD je Fandom, vIchIDmeH, Qatlh Qu’ ‘e’ naQ pong nuv, logh rent chaw’ qech chel ‘oH. ghot’e’ ‘e’ cha’ chIm QamchoHmo’ jIblIj Hoch tlhegh je meyrI’ chaw’nIS Hay’DI’ pe’ ‘op jabbI’ID qaStaHvIS bID chenchoH Recoveco pong naQ yab potlh law’ ‘ej logo qar. neH Hoch naQ logh ghaH ngoD ‘e’ tuq qoD.

Recoveco, espacio de eventos en Madrid

Oteiza Chillida 'ej

nej País Vasco DuSaQ Sculpture potlh

lot vay’ Data’nISbogh je vum DuSaQ , bIH cha’ jatlhHa’law’ ghaj logh, chenmoH, muq, wej naQ tlhegh, tlhegh lu’, etc., Quj: Jorge Oteiza ‘ej Eduardo Chillida. batlhchaj (naH jajmeymaj vIchel qang chaH qechmey) pong QI’yaH-ghoS nagh loD, DuHbe’ muq Quj ‘ej ngaD tu’lu’bej.

Espacio recoveco en Madrid

tu’lu’bej Daq nuqDaq wanI’ pa’ ‘oH Sam ghaj je vIchIDmeH, Qatlh Qu’ Recoveco logh. vo’ nab logh, chenmoH logo je Huv qach. wa’ ghop, chu’ ‘oH muq ‘ach not naQ lutDaj tlhegh ‘ej ‘ej latlh ghop, ghaH chIm logh.

Logotipo de Agencia Fandom
Iconografía de Espacio Recoveco
Logotipo de Agencia Fandom
Iconografía de Espacio Recoveco
Iconografía de Espacio Recoveco
Iconografía de Espacio Recoveco
Iconografía de Espacio Recoveco
Iconografía de Espacio Recoveco
Iconografía de Espacio Recoveco
chenmoH pIm Recoveco logh vIchIDmeH, Qatlh Qu' laH Dalegh

choH 'ej wej Heghpu'

Doch logo chIS ‘ej qIj, ‘ach QumpIn nIS vay’ wey DaHjaj flexible vIchIDmeH, Qatlh Qu’ laH, be mup DeSDu’ law’ patlh chenmoH ‘e’ poQ. DaSovrup toH DaHar’a’ puS versions logo recoveco. qIj ‘ej chIS colours ‘ach nom ‘ej  vIchel lo’ chaH ‘ej muq pIlmoH pong Degh logo logh ‘ej Degh.

mIw Recoveco jI’oy vIchIDmeH, Qatlh Qu’ HuvchoH tu’lu’bej QamchoHmo’ jIblIj, Hoch tlhegh baQ ‘ej wej naQ jabbI’ID ‘ej mup s’ej jabbI’ID tu’lu’bej je. legh vIchIDmeH, Qatlh Qu’ Recoveco, law’ wey, jejHa’, je legh rap poH, ‘ej.

Espacio de eventos en Madrid
5.000 wa'DIch DIS, chonayta' muvmoH nuv puS 5,000 pong logh Recoveco neH law' wanI' hosted 'oH
20 jar wa'DIch 6 puS cha'maH wanI' chaH Dapon 'e' yI chonayta' hosted 'oH

‘arqon chu’ moj potlh ‘Iv

logh Recoveco je chu’ wey SepDaq wanI’ nom HIjmeH je yInmey vu’ pa’ mIch ‘oH je. qaS ghu’vam qatlho’ je vaj reH luta’ pagh pa’ ‘ej QuQ molvo’ ‘e’. “the Hong law’ woQ SIch HeghDI’ neH bIbogh ‘ach roSenQatlh Degh, ‘ej bebvo’ ‘ej bIngDaq ghItlh leghlu’ do QIj toH nuq SoH ‘e’ chonayta’ Daghaj qej, je Elisa Sanabria, ‘oH ghajbogh nuv’e’ Recoveco vIchIDmeH, Qatlh Qu’ Hach Fandom”. Qap Fandom ‘e’, qatlh Patricia Martín, latlh  jInmol, “Doch cool law’. “